BVNL constateert dat er voor jongeren zeer weinig te doen is in onze gemeente. Helemaal na de sluiting van De Heeren van Suylichem en het American Roadhouse is er weinig meer overgebleven. Dat terwijl leisure gelegenheden van groot belang zijn voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een gemeente. Er lag een mooi plan voor een leisurecenter op de Spoorveste wat dit probleem in een klap zou oplossen, maar helaas heeft de initiatiefnemer het principeverzoek ingetrokken. Tot onze verbazing werd het woord “jongeren” welgeteld 1 keer genoemd in het bestuursakkoord met zelfs nog het woord “ook” ervoor. Daarom stelt de BVNL-fractie vragen over de plannen van het College op het gebied van vrijetijdsbesteding voor jongeren (16-30 jaar).

Naar aanleiding van de Informatienota Ontwikkeling Leisurecenter op Spoorveste de volgende vragen voor het College:
1. Is het College het met BVNL eens dat het van groot belang is voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente dat er genoeg voor jongeren te doen is?
2. Heeft het College plannen voor de ontwikkeling van leisure gelegenheden zoals een ontmoetingsplek voor kinderen (12-18 jaar) of buitenfitness?
3. Word er nog gesproken met investeerders en/of bedrijven om een leisurecenter of leisure gelegenheid, mogelijk van kleinere schaal, in onze gemeente te ontwikkelen?
4. Is de gemeente actief op zoek naar investeerders en/of bedrijven die een leisure gelegenheid zoals een bowlingbaan of padelhal in onze gemeente willen ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?
5. Word er bij de ontwikkeling van het nieuwe theater gekeken naar de mogelijkheden om het theater te combineren met extra leisure gelegenheden voor jongeren zoals een bioscoop of de mogelijkheid tot muziekoptredens/feesten?